prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (* 21. 7. 1979) je děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vede zde katedru finančního práva a finanční vědy. Po ukončení magisterského studia působil na této katedře jako interní doktorand, poté byl přijat jako odborný asistent a v letech 2006 až 2017 vykonával funkci tajemníka této katedry. Po úspěšné obhajobě habilitační práce "Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice" byl s účinností od 1. března 2014 jmenován docentem pro obor finanční právo a finanční věda a dne 8. května 2021 byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro stejný obor. Od roku 2016 je členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2018 členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v roce 2020 se stal členem i vědeckých rad právnických fakult v Olomouci a Plzni. V letech 2017 až 2022 byl předsedou Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a rovněž členem Akademického senátu Univerzity Karlovy. Od roku 2019 je garantem magisterského studijního programu Právo a právní věda. Od února 2022 vykonává funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

V roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde spolupracuje s odborem Daňová legislativa. Od roku 2024 je místopředsedou Senátu pro daňové právo rozkladové komise ministra financí. Od roku 2014 do roku 2024 byl předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní a v letech 2019 až 2021 byl rovněž předsedou zvláštní komise ministra financí pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím vydaným podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od roku 2020 je předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky, předtím působil jako její místopředseda (od roku 2014) a člen (od roku 2007). V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a v letech 2012 až 2016 členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. V letech 2004 až 2011 vedl kurz Finančního práva na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s.

Specializuje se na rozpočtové právo, daňové právo (v širším slova smyslu) a otázky subjektů finančního práva. Pravidelně publikuje v odborném tisku a je autorem či spoluautorem knih Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice (Praha: Wolters Kluwer, 2013), Komentář k zákonu o dani z hazardních her (Praha: Wolters Kluwer, 2017, aktualizace 2022) a Rozpočtové právo (Praha: C. H. Beck, 2007).

Je členem European Association of Tax Law Professors (Amsterdam) a členem Międzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego (Polsko). Je členem redakčních rad časopisů Právník, Daně a finance a Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. V roce 2018 působil jako visiting professor na Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law (Florida).

Je ženatý a má dvě děti.