doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (* 21. 7. 1979) působí na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení magisterského studia působil na této katedře jako interní doktorand, poté byl přijat jako odborný asistent a v letech 2006 až 2017 vykonával funkci tajemníka této katedry. Po úspěšné obhajobě habilitační práce "Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice" byl s účinností od 1. března 2014 jmenován docentem pro obor finanční právo a finanční věda. Od roku 2016 je členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2018 členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v roce 2020 se stal členem i vědeckých rad právnických fakult v Olomouci a Plzni. V roce 2017 se stal členem Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který jej zvolil svým předsedou, a rovněž členem Akademického senátu Univerzity Karlovy. Od roku 2019 je garantem magisterského studijního programu Právo a právní věda.

V roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde nyní působí v odboru Daňová legislativa. Od roku 2014 je předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní a od roku 2019 rovněž předsedou zvláštní komise ministra financí pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím vydaným podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od roku 2020 je předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky, předtím působil jako její místopředseda (od roku 2014) a člen (od roku 2007). V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a v letech 2012 až 2016 členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. V letech 2004 až 2011 vedl kurz Finančního práva na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s.

Specializuje se na rozpočtové právo, daňové právo (v širším slova smyslu) a otázky subjektů finančního práva. Pravidelně publikuje v odborném tisku a je autorem či spoluautorem knih Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice (Praha: Wolters Kluwer, 2013), Komentář k zákonu o dani z hazardních her (Praha: Wolters Kluwer, 2017) a Rozpočtové právo (Praha: C. H. Beck, 2007).

Je členem European Association of Tax Law Professors (Amsterdam) a členem Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej v Białystoku (Polsko). Je členem redakčních rad časopisů Právník, Daně a finance a Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. V roce 2018 působil jako visiting professor na Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law (Florida).

Je ženatý a má dvě děti.